ÇOCUK HAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1 – Bu tüzük hükümlerine göre kurulmuş olan derneğin adı; Çocuk Hakları Derneği’dir. Derneğin kısaltılmış adı “ÇHD ” şeklindedir.

Madde 2– Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Gerekli görülen yerlerde şubeler açılabilir.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3 – Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Anayasanın belirlediği ilkeler doğrultusunda, çocukların vazgeçilmez ve devredilmez hak ve özgürlüklerinin gerçekleşebilmesini, tüm faaliyetlerde onlara öncelikli korunmanın sağlanmasını, sahip oldukları olanakların geliştirebilmesini ve bu hak ve özgürlüklerin değişen gerçeklik koşullarında talep edilebilmesini sağlamaktır.

DERNEĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR:

Madde 4 – Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a) Dünya’da ve yurdumuzda çocuk hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili makamlara duyurmak.

b) Çocuk hakları konusunda bilimsel incelemeler yaptırmak ve yapmak, bu alandaki gelişmeleri incelemek ve kamuoyuna duyurmak.

c) Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, toplantı ve gösteriler yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak, çocuk evleri ve kreşler açmak.

d) Başta yaşam hakkı, sağlık ve eğitim hakkı olmak üzere tüm çocuklar için her alanda eşitliğin sağlanması için çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, bu konuda yapılacak yasal düzenlemeler için önerilerde bulunmak.

e) Aile içinde ve dışında, çocuğun anlatım hak ve özgürlüğünü kullanması ve korunması için çalışmalar yapmak ve kamuoyunu bilinçlendirmek.

f) Evde, okulda, sokakta ve diğer bütün kurumlarda çocuklar arasında ayrım gözetilmemesi için çalışmalar yapmak.

g) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları yayımlamak, temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi
yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

h) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

i) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

k) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için federasyon veya plâtformlar oluşturmak.

ÜYELİK-GİRME-ÇIKMA ve ÇIKARMA

Madde 5 – Medeni haklara sahip 18 yaşını bitirmiş derneğin amacını benimseyen çalışmalarına katkıda bulunabilecek herkes derneğe üye olabilir.

Madde 6 – Üye olmak isteyenler şube bulunan yerlerde şubeye, şube bulunmayan yerlerde Genel Merkeze başvurur ve üye giriş formunu doldurur. Yönetim kurulları otuz gün içinde başvuruları karara bağlar ve başvuru sahibine sonucu yazılı olarak bildirir. Üyelik kararı alındıktan sonra üyenin giriş formunun bir örneği üyenin iki fotoğrafı ile birlikte Genel Merkeze gönderilir. Genel Merkez üyenin üye kimlik kartını düzenleyerek üyeye iletir.

Üyelik başvurusu, gerekçeleri gösterilerek reddedilebilir. Ret kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında itirazı inceleyerek karar verir. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararına Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir.

Üyelerin yıllık ödentisi Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile belirlenir. Dernekten çıkan, çıkarılan, üyeliği düşen ve düşürülen üyenin üyelik sıfatı ortadan kalkar ve dernekle ilişkisi kesilir.

Madde 7– Üyelikten ayrılmak isteyenler, ayrılma isteklerini yazılı olarak bağlı bulundukları yönetim kuruluna bildirdikleri günden başlayarak üyelikten ayrılmış olurlar.

Madde 8– Aylık ödentisini 3 ay üst üste ödemeyenler yönetim kurulunca uyarılır ve ödentisini ödemesi için 30 gün süre verilir. Buna rağmen birikmiş ödentilerini ödemeyenlerin üyeliği, yönetim kurulunca düşürülür ve durum kendisine yazı ile bildirilir.

Madde 9 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç dönem ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Üye, yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden çıkarılanların, bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Madde 10 – Ölen üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 11

Derneğin organları şunlardır:

1- Genel Merkez Organları

a) Genel Kurul
b) Merkez Yönetim Kurulu
c) Merkez Denetleme Kurulu

2- Şube Organları

a- Şube Genel Kurulu
b- Şube Yönetim Kurulu
c- Şube Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

a) Kuruluş Şekli

Madde 12 – Genel Kurul derneğin en yetkili yüksek organıdır. Tüm üyelerden oluşur. Genel Kurulda Şubeler kayıtlı üyelerinin katılımıyla temsil edilir.

b) Toplanma zamanı:

Madde 13 – Genel Kurul biri olağan, biri olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar 3 yılda bir Mayıs ayında yapılır. Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde ve kurulların kararıyla ya da dernek üyelerinin 1/5 imzası ile genel kurul olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

c) Çağrı usulü

Madde 14 – Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Madde 15 – Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak üyelerin bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı alınamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayı toplamının iki katından az olamaz.

d) Toplantının Yapılış usulü:

Madde 16– Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile
genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

Toplantı da görüşülecek hususlar:

Madde 17 – Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konması zorunludur.

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 18 – Aşağıdaki yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi,

e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Gerek duyulan yerlerde şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek ve
açılmasına ya da kapatılmasına karar verilen şubelerle ilgili işlemlerin yürütülmesi
hususunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak

h) Derneğin fesih edilmesi,

i) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

j) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

k) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

l) Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması,

m) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, derneğin organlarını ve şubelerini denetler, onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

YÖNETİM KURULU

a) Kuruluşu:

Madde 19 – Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Genel kurulun dernek üyeleri arasında 3 yıl için seçeceği 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sekreter yardımcısı ve saymanı seçerek iş bölümü yapar.

b) Görev ve yetkileri:

Madde 20 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,

b) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek,

c) Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

e) Dernek Genel Kurulu tarafından şube açılmasının ya da kapatılmasının kararlaştırılması ve açılmasına veya kapatılmasına karar verilen şubelerle ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetkiler uyarınca gerekli işlemleri yapmak, çalışmalarını denetlemek,

f) Dernek Genel Kurulu tarafından açılmasına karar verilen şubelerin kurucularına yetki vermek veya verilmiş yetkileri almak,

g) Temsilcilik açılacak yerleri belirlemek ve en fazla üç kişiye kadar oluşacak temsilciliği atamak, gerektiğinde temsilciliği kapatmak,

h) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,

i) Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, komiteler, sekreterlikler kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek,

j) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

k) Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturulmasına, mevcut platformlara katılmasına, platformlardan çekilmesine karar vermek,

l) Yasadan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak,

m) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

c) Toplanması:

Madde 21 – Yönetim kurulu önceden kararlaştırılan gündemle belirlenen zamanlarda
toplanır.

Görüşme gündemini sekreter hazırlar. Ancak üyelerden 3 kişinin yazılı olarak görüşülmesini istediği maddeler gündeme konulur.

Başkan veya bulunmadığı hallerde sekreter yönetim kurulunu olağan üstü toplantıya çağırabilir.

Ayrıca 3 üyenin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu başkanı ya da sekreter tarafından olağan üstü toplantıya çağırılır.

Madde 22 – Toplantılar yarıdan fazla üyenin katılımı ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk oyu
ile alınır.

Madde 23 – Yönetim kurulu üyelerinden biri ya da tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yedek üyeler oy sırasına göre asil üyeliğe gelir. Özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya ya da yılda toplam 10 toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden düşmüş sayılır.

Madde 24 – Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri yada denetleme kurulu üyeleri tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır.

BAŞKAN:

Madde 25 – Başkan yönetim kurulu üyeleri arasından, yönetim kurulunun ilk toplantısı ile
çoğunlukla seçilir.

Madde 26 – Yönetim kurulu üyelerinden en az üçünün yazılı güvensizlik önerileri ile yönetim kurulunun ilk toplantısından başkan hakkında görüşme açılır. Görüşme sonucunda başkan hakkında güven oylaması yapılır. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi halinde başkan çekilmiş sayılır.

Başkanın Görev ve Yetkileri:

Madde 27 – Başkan her türlü kurumlara ve şahıslara karşı derneği temsil eder. Derneğin genel kurulu ve denetleme kurulu dışında kalan bütün organ ve büroların başkanıdır. Yönetim kurulunun verdiği yetkileri kullanır. Dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar. Başkanlığın boşalması halinde bu görevi, yeni başkan seçimine kadar başkan yardımcısı yürütür.

Başkan Yardımcısı:

Görevi ve Yetkileri:

Madde 28 – Başkanın bulunmadığı veya başkanın görevlendirdiği hallerde yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın olmadığı hallerde başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür.

Sekreter:

Madde 29 – Tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararlarına göre derneğin her türlü yazışmalarını düzenli şekilde yürütür. Dernek büroları arasında uygun çalışmayı sağlar. Yönetim kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.

Sekreter Yardımcısı:

Madde 30 – Sekreterin bulunmadığı hallerde sekreterin yetki ve görevlerini yürütür.

Sayman:

Madde 31 –
Sayman, Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin gelirlerini, üye ödentilerini zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlamak, vadesi alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri yapmak, zorunlu defterleri düzenli şekilde günü gününe tutulmasının sağlamak.

b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kararlarına uygunluğu bakımında denetimini yapmak,

c) Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içerisinde tamamlanması koşulu ile yönetim kurulunca saklanacak miktarda harcamalar yapmak,

d) Derneğin bütün mallarından parasından birinci derecede sorumlu olup demirbaş defteri tutulmasını sağlamak

e) Yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak

Denetleme Kurulu:

Madde 32 – Denetleme Kurulu, dernek üyeleri arasından 3 asil, 3 yedek üye olarak seçilir. Denetleme kurulu seçildikten sonra en geç 15 gün içinde toplanarak kendi arasından bir başkan seçer. Kurul kendi başkanının çağrısı üzerine veya Yönetim Kurulunun isteği üzerine denetleme yapar.

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri:

Madde 33

a) Derneğin bütün çalışanlarının, tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler ve gerekli uyarıları yapar. Gerektiğinde genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırır.

b) Denetleme kurulu, yapacağı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir, saptadığı eksik ve aksaklıklarının düzeltilmesi için yönetim kurulunu uyarır. Denetleme yılda 1 den az olmaz.

c) Genel Merkez Denetleme Kurulu, dernek şubelerinin dosya ve defterlerini, kayıtlarını her zaman denetleyebilir.

Şubeler, Kuruluşları, görev ve yetkileri:

Madde 34 – Dernekler Kanunu ve dernekler tüzüğüne göre gerekli koşulları taşıyan en az 3 kişi, şube açmak için yönetim kuruluna başvururlar. Verilen yetki ile şubeyi kurarlar. Kurucu üyeler, genel hükümler, Dernekler Kanunu, tüzük, dernek genel kurul kararları, genel merkez genelge, duyuru ve direktiflerine göre yönetim kurulu seçilene kadar, bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptir.

Şube organları:

Şube Genel Kurulu:

Madde 35– Şube genel kurulunun kuruluşu ve yetkileri şunlardır.

a) Şube genel kurulu şube üyelerinden oluşur.

b) Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

c) Şube genel kurulu genel hükümler ile Genel Merkez Genel Kurulunun çağrı, toplanma ve toplantının yapılış usullerine göre yapılır.

d) Bu tüzükte şubeler için belirtilen organların çalışmalarını görüşür ve karara
bağlar.

e) Şube organları şube genel kurulunca seçilir.

Şube yönetim kurulu:

Madde 36 – Şube yönetim kurulunun kuruluşu, Görev ve yetkileri şunlardır.

a) Yönetim kuruluna 5 asil ve 5 yedek üye seçilir ve ilk toplantıda görev bölümü yapılarak şube başkanı şube sekreteri ve şube saymanı seçilir.

b) Şube tüzüğünün 20. Maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde derneği temsil eder. Genel merkez tarafından verilecek görevleri yapar, şube büro ve komisyonlarını oluşturabilir.

Denetçi ve görevleri:

Madde 37 – Şube genel kurulu denetleme işlerini yürütmek üzere 3 asıl ve 3 yedek denetçi
seçer.

Şube için bu tüzüğün 32. Maddesinde belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 38– Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

MALİ HÜKÜMLER:

Madde 39 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1. Üye Giriş Aidatı: Üyelerden bir defaya mahsus giriş aidatı alınır.

2. Üye Aidatı: Üyelik aidatı yıllık olarak alınır. Üyelerin ekonomik durumları göz önünde bulundurularak taksite bölünebilir. Giriş ödentisi ve aidat miktarlarını belirlemeye, artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, yayın, hatıra eşya vb gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8. Derneğin yapacağı organizasyon, proje ve benzeri çalışmalardan elde edeceği
gelirler,

9. Diğer gelirler.

Madde 40– Şube yönetim kurulları şube aylık gelir tutarlarının yarısını en geç her ayın yirmisine kadar genel merkezin hesabına gönderirler. Dernek merkezi zorunlu durumlarda dernek olanaklarına göre şubelere maddi yardımda bulunabilir.

Madde 41 – Bankadan para; başkan, sekreter veya saymandan ikisinin ortak imzası ile çekilir. Yönetim kurulunun saptayacağı para saymanın sorumluluğu altında derneğin kasasında bulunur.

ORTAK HÜKÜMLER:

Madde 42 – Dernek organlarının ve yönetim kurulunda görevlilerin seçimi ve güven oylamaları gizli oyla yapılır. Tüzükte başka hüküm bulunmayan hallerde dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır.

Madde 43 – Dernek tüzüğü genel kurula katılan üyelerinin 2/3 çoğunluğu kabul oyu ile
değiştirilebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ:

Madde 44 – Derneğin feshi için genel kurulda birinci toplantının açılmasından 2/3 çoğunluk sağlanır. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz her iki halde feshe karar verebilmek için, toplantıya katılan üyelerin 2/3 nün fesih istemi yönünde oy kullanması gerekir. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Dernek fesih edildiği
takdirde feshe karar veren genel kurul dernek mallarını parasını alacaklarını amacına uygun bir başka örgüte devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağı kararlaştırılır.

Madde 45 – Şube yönetim kurulu üyeleri ile şube denetçileri derneğin merkez organlarından
görev alabilirler.

Madde 46 – Derneğin tutacağı defterler şunlardır:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu defterleri kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Madde 47 – Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtlar, taşınır ve taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi şubenin son yönetim kurulunca yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi halinde şubenin son yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu para ve mallar yeni şubeye devredilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 48– Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 49 – Bu tüzük te belirtilmeyen konularda genel hükümlere ve dernekler yasasına göre
hareket edilir.


Tüzüğün ıslak imzalı kopyası için iletişim formunu doldurmanız gerekmektedir.